ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Фирмена политика

Фирма “Телеком Сервиз България” ЕООД поставя пред екипа си изключително високи цели, свързани с устойчиво развитие на дейността на компанията, постигане на висока производствена ефективност и висока информационна сигурност.  “Телеком Сервиз България” ЕООД е създадена през 2007 година и към днешна дата сме предпочитан партньор за големи и утвърдени компании с високи стандарти по отношение на качеството.

Телеком Сервиз България внедри Интегрирана система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001. Вярваме, че по този начин повишаваме високите си стандарти за качествени услуги и информационна сигурност за своите клиенти и осигуряваме грижа за околната среда, както и  здравословни и безопасни условия на труд.

Мисията ни е да развием и предоставим комплексна и оптимална услуга на нашите клиенти, налагайки стандарти в обслужването и техническото изпълнение, задоволявайки напълно изискванията им за високо качество и безопасност на предоставяните услуги и оправдавайки гласуваното ни доверие, като по този начин да се превърнем в основен партньор на пазара на предоставяните от нас услуги.

Политиката ни по отношение на информационната сигурност гарантира, че информационните активи на компанията и тези на нашите клиенти ще бъдат защитени от загуба на конфиденциалност, цялост и наличност при спазване на изискванията на законодателството на България и Европейския съюз, приложими към нашата дейност. Целта на тази Политика е да защити информационните активи на компанията от всички заплахи, външни и вътрешни, целенасочени или случайни, да осигури непрекъснатост на бизнеса, да сведе до минимум щетите за бизнеса, свързани с пробиви в информационната сигурност, за да изпълним по най-ефективен начин мисията и общите цели на фирменото развитие. За постигане целите на тази Политика провеждаме подходяща периодична оценка на риска.

Спазването на националното и международно законодателство във всички аспекти, прилагането на ефективно функционираща Система за Управление на Околната Среда, съответстваща на осъзнатата отговорност на Ръководството към опазването на околната среда, предотвратяване на замърсяването и щадящото използване на природните ресурси, почтеното партниране с клиенти и доставчици, грижата към потребителите и поддържането на ефективна комуникация с тях, постигането на пълна ангажираност на работещите в Дружеството с целите на Политиката по качеството, информационна сигурност, безопасност и опазване на околната среда са основополагащи фактори за постигане на стратегическите ни цели и нашето развитие.

Ръководството на компанията е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Фирмената политика, за реализация на стратегическите, функционални и оперативни цели и за предприемането на всички необходими мерки, за постигането им в определените срокове.

Ние сме решени непрекъснато да развиваме и подобряваме своята работа чрез усъвършенстване на технологиите, квалификацията и качеството, както и с помощта на периодичен преглед и актуализиране на Политиката на „Телеком Сервиз България” ЕООД.

Управител:  Милко Манев